Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w rejonie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, które muszą wykonać produkty wykorzystywane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie urządzenia wyprodukowane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić współpracę z dyrektywą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą regułę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego towaru zobowiązany jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w sektorze. Głównie służą do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi zgodne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny być więcej zawarte następujące informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków dużego przedsiębiorstwa i wprowadzać na ilość jego ofercie gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.