Zagrozenie wybuchem maka

Razem z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, powiązanych z łatwością działania w tle pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie podawane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do zrobienia odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady tworzenia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz stawia na pracodawcę szereg obowiązków, jakich wymaga dokonać, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest zobowiązany do: - zapobiegania produkowaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę życia a zdrowia pracowników.

Pan musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metod, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w środowisku pracy wydzielić odpowiednie powierzchnie w dziedzin zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa stanięcia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do dania odpowiednich środków bezpieczeństwa określonych w zdecydowaniu. Dokument winien stanowić wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być dość oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca angażuje się do dania ewakuacji w sytuacji, gdy przybędzie do zagrożenia.