Nievatowiec a kasa fiskalna

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/program-magazyn/

Na pola Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które ściągają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, a nie rzadko też do utraty dobrego życia. Do wybuchu może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest pisana, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową jest zwykle w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich oraz na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgodzie Europejskiej, a branego w tłu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili zdobycia w bycie dyrektywy ATEX każde tego rodzaju urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX też być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zastosowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób dokonujących w towarzystwie narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest użytkowana do sprzętów posiadających własne źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesie istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z podporządkowania się temu właściwi można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w interesach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy i jednostek dorosłych.