Jak powstaje wybuch w fabryce

Wybuch definiuje się jako bardzo szybką reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na gwałtownym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w atmosferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową i efektem akustycznym.

Powstanie wybuchu

Wybuch ma miejsce w ściśle określonych warunkach, a dokładnie wtedy, gdy stężenie surowca palnego znajduje się w ściśle określonym przedziale, który zwany jest granicą wybuchowości. Stężenie składnika palnego w danym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstania wybuchu niezbędne jest jeszcze pewna energia, której inicjatorem mogą być takie czynniki jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i instalacji elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo wysokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta zwana jest małą energią zapłonu i definiowana jako bardzo mała energia kondensatora w obwodzie elektrycznym, którego wyładowanie może spowodować zapłon mieszaniny i rozprzestrzenianie się płomienia w danych warunkach badania. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do pracy w przestrzeniach szczególnie zagrożonych eksplozją.

explosion safety devices

Zapłon, czyli iskry

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który pozwala na ocenę zagrożenia wybuchem, który pochodzi od istniejących w danym obszarze źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak również iskry mechaniczne.

Wybuch spowodowany gazem

Paliwo musi mieć kontakt z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz miesza się bowiem z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej konieczne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, a w przypadku pyłów jest uważane za koniczny czynnik do jego zaistnienia. Wśród gazów utleniaczami może być zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale też ciała stałe.