Analiza i ocena ryzyka wybuchu

Zarówno w obiektach budowlanych jak i na terenach otwartych, prowadzi się różne procesy technologiczne nierozerwalnie związane z zastosowaniem substancji palnych w postaci cieczy i gazów oraz palnych ciał stałych na przykład w postaci pyłów. W wielu budynkach materiały tego typu są również magazynowane. Stosowanie, transportowanie czy nawet przechowywanie substancji łatwopalnych może stanowić zagrożenie związane z możliwością wystąpienia eksplozji.

Identyfikacja i klasyfikacja przestrzeni

Pierwszym i najważniejszym etapem zapewnienia właściwego poziomu ochrony przeciwwybuchowej i oceny ryzyka z tym związanego jest przede wszystkim identyfikacja i właściwa klasyfikacja przestrzeni, w których mogą wystąpić tzw. atmosfery wybuchowe. Obowiązek ten w zakładzie pracy spoczywa na pracodawcy. Natomiast na na etapie projektowania na inwestorze, projektancie lub użytkowniku, który decyduje o przebiegu procesu technologicznego.

ocena zagrożenia wybuchem

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/wp-content/uploads/2015/07/ocena-ryzyka-lajkonik-transport-pneumatyczny-maki.jpg

Miejsca zagrożone wybuchem

Jednym z dość nietypowych elementów oceny zagrożenia wybuchem, który nie istnieje w regulacjach prawnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Polski i Litwy, jest wskazanie w budynku wszystkich pomieszczeń, które mogą być zaliczone do miejsc zagrożonych wybuchem. W tym przypadku kryterium jest wartość przyrostu ciśnienia w danym pomieszczeniu, jaki może zostać spowodowany przez wybuch określonej ilości mieszaniny wybuchowej. Jeśli w budynku występują pomieszczenia zagrożone wybuchem konieczne jest wykonanie specjalistycznych rozwiązań budowlanych. Ponadto bezwzględnie trzeba spełnić inne obowiązki, które wynikają z przepisów przeciwpożarowych.

Analiza i ocena ryzyka wybuchu

Zgodnie z prawem na terenach i w obiektach, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów obowiązkowa jest ocena zagrożenia wybuchem. Powinna ona swoim zakresem obejmować wskazanie wszystkich pomieszczeń zagrożonych, wyznaczenie odpowiednich stref oraz wskazanie czynników zapłonowych.

W środowisku pracy, w którym może wystąpić atmosfera wybuchowa trzeba dokonać analizy i oceny ryzyka wybuchu, w której powinno się uwzględnić między innymi:

  • eksploatowane instalacje,
  • stosowane substancje oraz mieszaniny,
  • wszystkie zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania,
  • a także bardzo ważne prawdopodobieństwo występowania atmosfer wybuchowych w określonych miejscach.

Wyniki każdej oceny ryzyka wybuchu stanowią bazę dla podjęcia wszystkich decyzji dotyczących przyjęcia określonej koncepcji ochrony przeciwwybuchowej w danym przedsiębiorstwie.